header

Το Κ?ντρο Ευρωπαικ?ν Μελετ?ν και Σπουδ?ν ?ω?ννη? Καποδ?στρια?" ιδρ?θηκε το 1994 με πρωτοβουλ?α του Δρ Κ?στα Ζηλεμ?νου, ω? Νομικ? Πρ?σωπο Ιδιωτικο? Δικα?ου ( Αστικ? μη Κερδοσκοπικ? Εταιρ?α). Ειναι ΜΚΟ και φερει ω? διακριτικ? τ?τλο το ονομα "Ιω?ννη? Καποδ?στρια?" για να τιμ?σει τον πρ?το Κυβερν?τη τη? Ελλ?δα? και πρωτοπ?ρο ευρωπαιστ? και οραματιστ? τη? Ενωμ?νη? Ευρ?πη?. Στ?χο? του ε?ναι η μελ?τη και δι?δοση του ελληνικο? & του ευρωπα?κο? πολιτισμο? σε ?λε? του? τι? εκφ?νσει?.  
Συνεργ?ζεται με δημ?σια και ιδιωτικ? ιδρ?ματα, ελληνικ? και ξ?να πανεπιστ?μια, ερευνητικ? κ?ντρα και οργανισμο?? στην Ελλ?δα και το εξωτερικ? και λειτουργε? με τρ?α τμ?ματα: Ιστορ?α? & Θεσμ?ν, ?ρευνα?, Τεχνολογ?α? & Περιβ?λλοντο?, Τεχν?ν & Πολιτισμο?.
Απ? την ?δρυση του και μ?χρι σ?μερα το Κ?ντρο ?χει οργαν?σει συν?δρια, ημερ?δε? και εκπαιδευτικ? σεμιν?ρια και προγρ?μματα κοινωνικο-ιστορικο? περιεχομ?νου και προσανατολισμο?, πολιτισμο?, ενεργειακ??  ασφ?λεια? και  προστασ?α? του περιβ?λλοντο?, εν? παρ?λληλα πραγματοποιε? αναπτυξιακ? προγρ?μματα σε χ?ρε? τη? Βαλκανικ?? και την Τουρκ?α σε συνεργασ?α με την Διε?θυνση Αναπτυξιακ?? Συνεργασ?α? του Υπουργε?ου Εξωτερικ?ν (ΥΔΑΣ) και την Ευρωπα?κ? ?νωση.

 Ιδρυτικ? Διακ?ρυξη (1994) : (απ?σπασμα)
 

Απ? τι? Αμφικτυον?ε? ω? το Maasticht, οι σχ?σει? των ευρωπα?κ?ν κρατ?ν δι?νυσαν πολλο?? αι?νε? για να ωριμ?σουν στη σημεριν? μορφ? τη? ευρωπα?κ?? ενοπο?ηση?.
Αν απ? την επομ?νη του Β' παγκοσμ?ου πολ?μου ο Churchill, ο Monnet και ο Schumann με την υποστ?ριξη των Adenauer, De Gasperi και De Gaulle προ?θησαν την ευρωπα?κ? ιδ?α, ο Ιω?ννη? Καποδ?στρια?, μετ?πειτα πρ?το? Κυβερν?τη? τη? Ελλ?δο?, ε?χε ?δη διακριθε? απ? το πρ?το τ?ταρτο 
του 19ου αι?να ω? ο κορυφα?ο? ευρωπα?στ?? των νεοτ?ρων χρ?νων τη? ιστορ?α?.
Ο Ιω?ννη? Καποδ?στρια? προσ?φερε στην ευρωπα?κ? ιστορ?α τη συγκρ?τηση του επτανησιακο? Κρ?του?, την ανεξαρτησ?α και την ουδετερ?τητα τη? Ελβετ?α?, την ομοσπονδιακ?  δι?ρθρωση του γερμανικο? εθνου? και την αποκατ?σταση τη? εν?τητα? τη? Γαλλ?α?. Σ'αυτ? το πολιτειακ? και εθνικ? θεμελιωμ?νο σχεδ?ασμα που βρ?κε ανταπ?κριση σε συνταγματικ?? ρυθμ?σει? και πολιτικ?? πρακτικ??, ο Ιω?ννη? Καποδ?στρια? εξ?ντλησε ?λε? τι? δυνατ?τηε? για ?φεση και σταδιακ? ευρωπα?κ? αφοπλισμ?, κατ?ργηση του δουλεμπορ?ου, εξ?λειψη τη? πειρατε?α?, εδρα?ωση του ευρωπα?κο? συστ?ματο? των ουδ?τερων ευρωπα?κ?ν πολιτειακ?ν ομοσπονδι?ν, κατ?λυση τη? κλειστ?? τετραπλ?? συμμαχ?α? του 1815, δημ?σια καταδ?κη τη? αρχ?? των επεμβ?σεων σε ξ?νε? υποθ?σει?, ?δρυση υπερεθνικο? ευρωπα?κο? οργανισμο?, υιοθ?τηση του θεσμο? τη? διαιτησ?α? ω? μ?σου επ?λυση? των  διεθν?ν διαφορ?ν, θ?σπιση συνταγματικ?ν θεσμ?ν για την προ?σπιση των ανθρωπ?νων δικαιωμ?των και βαθμια?α ανεξαρτητοπο?ηση των αποικι?ν.

Αυτ?? ο ευρωπα?στ??, π?στεψε για την πατρ?δα του στην αν?γκη ?σκηση? απομυθοποιημ?νη? πολιτικ?? εξουσ?α? απ? ?λληνε? σε μια ιστορικ? καμπ? συμπψηφισμο? τη? απ?λυτη? μοναρχ?α? με τι? επαναστατικ?? διακηρ?ξει? του 1789 που ε?χε ω? αποτ?λεσμα την εγκαθ?δρυση τη? περιορισμ?νη? συνταγματικ?? μοναρχ?α?.

Η σ?ζευξη αυτ? του ευρωπα?στ? και του εγγυητ? τη? απομυθοποιημ?νη? ?σκηση? πολιτικ?? εξουσ?α? στο νεογ?ννητο κρ?το? των Ελλ?νων, αποτελε? τον ?ξονα των επιλογ?ν στου? σκοπο?? του Κ?ντρου Ευρωπα?κ?ν Μελετ?ν & Σπουδ?ν ?Ιω?ννη? Καποδ?στρια?? σε μια τριλογ?α:


ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ - ΕΥΡΩΠΗ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
        


广快乐十分开奖走势图